Školní řád

Školní řád SŠ Vimperk, Nerudova 267

 

Úvodní ustanovení

 

1. Dobrovolným rozhodnutím ke studiu na SŠ Vimperk, Nerudova 267, přejímá žák i závazek řídit se tímto školním řádem.

2. Tento školní řád platí pro žáky 1. až 4. ročníků, dále jen žáci.

 

Čl. I. Účel školního řádu

 

a)  Účelem školního řádu je vytvořit podmínky pro studium na SŠ  a pro využívání vyučovací doby tak, aby si žáci mohli osvojit vědomosti, dovednosti a vlastnosti nezbytné pro jejich uplatnění na trhu práce, nebo při studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách.

b) Vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a pořádku na pracovištích.

c) Vytvořit podmínky pro uplatňování zákonných norem, především zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších zákonů a předpisů, „Úmluvy o právech dítěte“ a „Úmluvy o lidských právech“.

 

Čl. II. Práva žáků a zákonných zástupců

 

1. Žáci mají právo

 

a) na svobodu myšlení, svědomí a náboženství

b) na přístup k vědeckotechnickým poznatkům podle možností školy a na moderní metody výuky, na vzdělávání v oblasti vzdělávacích programů školy, které je založeno na zásadách vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání

c) vyjádřit své vlastní názory přiměřenou formou neodporující základním principům slušnosti

d) podat stížnost řediteli školy na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka

e) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí

f) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, který je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat

g) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje

h) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona

i) na poskytnutí poradenské pomoci výchovným poradcem, metodikem prevence nebo třídním učitelem i při potížích v jiných oblastech, než je vzdělávání

j) na zvláštní péči při výuce v odůvodněných případech

 

2. Práva zákonných zástupců

 

Práva uvedená v článku II. písm. e/, f/, g/ a i/ mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků

 

3. Právo na informace

 

Na informace podle čl. II., odst. f/ mají, v případě zletilých žáků, právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

 

Čl. III. Povinnosti žáků a zákonných zástupců  nezletilých žáků

 

Žáci jsou povinni

 

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat

b) dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s platnými právními předpisy a škol-ním nebo vnitřním řádem

 

Zletilí žáci jsou dále povinni

 

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

b)dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

c) oznamovat škole tyto údaje:

- jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností a telefonické spojení, zdravotní pojišťovnu, u které je žák pojištěn

- údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání

- poskytnout údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

- jméno, příjmení a adresu rodičů, případně osob, které vůči nim mají vyživovací povinnost

- změny v těchto údajích oznamovat do 3 dnů

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni

 

a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy

b) na vyzvání ředitele školy nebo jím pověřené osoby (učitele, učitele odborného výcviku) se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, který by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

e) oznamovat škole údaje podle čl. III., odst. 2 písm. c) a změny v těchto údajích do 3 dnů po změně

 

Čl. IV. Docházka do školy

 

Žák je povinen docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu a zúčastňovat se aktivně vyučování všem předmětům povinným i volitelným.

V období školního vyučování, kdy je ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, již žák školu nenavštěvuje.

 

Neúčast na vyučování

 

O uvolnění žáka z předem známých závažných důvodů rozhoduje

1) z jedné, nanejvýše tří vyučovacích hodin, učitel příslušného předmětu, jehož se uvolnění týká

2) z jednoho vyučovacího dne na základě žádosti zákonného zástupce žáka, nebo zletilého žáka, předem předložené nebo na základě úředního dokladu třídní učitel

3) na dobu delší než jeden vyučovací den na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, nebo zletilého žáka, předem předložené třídnímu učiteli ředitel školy na doporučení třídního učitele.

 

 Z nepředvídaného důvodu

 

1) Žák je povinen do tří dnů doložit třídnímu učiteli důvody své nepřítomnosti. Za nezletilého žáka tak učiní jeho zákonný zástupce. Za doložení důvodů nepřítomnosti do 3, resp. do 5 dnů se považuje písemné oznámení zletilého žáka, písemné oznámení zákonného zástupce nezletilého žáka, doručené poštou nebo faxem na faxové číslo 388 411 471 (Vimperk - sekretariát), 388 314 683
(Prachatice - zástupce ředitele)
s uvedením důvodu nepřítomnosti. Lze uznat i telefonické oznámení zákonným zástupcem s uvedením důvodů nepřítomnosti na číslo 388511152 (Vimperk - sborovna) a 388 314 670 (Prachatice - sekretariát), s tím, že originální doklad o důvodu nepřítomnosti bude dodatečně předložen. Nepřítomnost na odborném výcviku se omlouvá přímo u příslušného učitele odborného výcviku.

2) K potvrzování omluvy se používá omluvný list, žákovská knížka, studijní průkaz, nebo doklad vystavený příslušným úřadem, nebo lékařem.

3) Nejsou-li doloženy důvody nepřítomnosti žáka do 5 dnů, vyzve třídní učitel písemně zákonného zástupce žáka, nebo zletilého žáka, aby důvody nepřítomnosti škole doložil úředním dokladem (např. potvrzením ošetřujícího lékaře) nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy. Neučiní–li tak, nebo do školy žák nenastoupí, je žák posuzován jako by studia zanechal.

4) Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí, nakažlivou nemocí, oznámí to žák nebo jeho zákonný zástupce neprodleně písemně řediteli školy. Takový žák se může účastnit vyučování jen na základě písemného souhlasu ošetřujícího lékaře.

5) Nezletilý žák je povinen bezprostředně po nástupu do vyučování předložit třídnímu učiteli písemnou omluvenku. Neúčast na vyučování zásadně omlouvají u nezletilých žáků jejich zákonní zástupci.

6) Při onemocnění s délkou trvání do 3 dnů mohou omluvit neúčast na vyučování u žáků ubytovaných v DM vychovatelé Domova mládeže.

7) Při neúčasti na vyučování v délce trvání delší než 3 dny nebo při často se opakujících neúčastech na vyučování, může třídní učitel vyžadovat doložení důvodů nepřítomnosti žáka úředním dokladem např. potvrzením ošetřujícího lékaře.

8) Zletilí žáci při omlouvání z neúčasti na vyučování postupují podle odst. 1 a 2. Zletilému žákovi se ukládá oznámit nepřítomnost ve škole svým rodičům

9) Při překročení 25% absence v jednotlivém předmětu (včetně odborného výcviku) bude individuálně posouzeno komisionální přezkoušení učitelem daného předmětu, nebo učitelem OV.

10) Omluvenky z rodinných důvodů budou tolerovány pouze dvakrát za pololetí na úseku školy a dvakrát na úseku OV.

11)  Za neomluvenou absenci může být žák potrestán důtkou ředitele školy, známkou druhý nebo třetí stupeň z chování, podmíněným vyloučením ze školy nebo až vyloučením ze školy – podle rozsahu neomluvené absence. V případě opakování neomluvené absence je tato posuzována přísněji než při prvním porušení předpisů o omlouvání absence.

12)  Za překážku v účasti na vyučování je považováno vyšetření nebo ošetření žáka ve zdravotnickém zařízení, které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti po nezbytně nutnou dobu, pokud nebylo možné provést je mimo vyučování.

Za překážku v účasti na vyučování je považováno nepředvídané přerušení provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků po nezbytně nutnou dobu. Žák je povinen tyto překážky v účasti na vyučování doložit úředním dokladem (potvrzením), nezletilý žák potvrzením zákonného zástupce.

13)  Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa.

Vpředmětu tělesná výchova ředitel uvolní žáka z vyučování na žádost žáka, zákonného zástupce a lékařského posudku registrujícího praktického lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. Ředitel stanoví činnost, kterou bude žák vykonávat místo hodin tělesné výchovy.
Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže praktické vyučování nebo praktická příprava probíhá na pracovištích nebo spočívá v pracích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu podle zvláštních právních předpisů, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.

 

Čl. V. Chování žáka ve škole a při činnostech organizovaných školou

 

Žáci jsou povinni

 

a)  zodpovědně přistupovat k plnění svých povinností, osvojovat si vědomosti a dovednosti a získávat návyky potřebné k dosažení středního vzdělání

b) svědomitě a včas plnit všechny úkoly uložené vyučujícími, odevzdávat ve stanoveném termínu všechny zadané práce

c) být ukázněný, plnit pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy

d) chránit své zdraví i zdraví jiných, dbát o čistotu a pořádek, pomáhat při udržování pořádku ve všech prostorách školy včetně pracoviště

e) dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

f) být ve škole vhodně, čistě a bez výstředností oblečeni a upraveni

g) šetřit školní zařízení, chránit je před poškozením, včetně zařízení na pracovišti, v případě poškození uhradit škodu v plné výši

h) hospodárně zacházet s učebnicemi a učebními pomůckami, učebnice mít zabalené. Při neodevzdání učebnic příplatek k ceně učebnic činí 300% jejich hodnoty

i) dodržovat vyučovací dobu, rozsah přestávek, po zazvonění být na svém místě a mít připravené pomůcky na hodinu.

j) pokud musí žák z vyučování odejít, je nutno důvod odchodu oznámit předem třídnímu učiteli nebo vyučujícímu daného předmětu

k) oznámit třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku důvod nepřítomnosti ve škole ještě ten den, kdy byla uskutečněna návštěva lékaře, toto oznámení musí učinit osobně nebo poštou

l) návštěvy u lékaře oznámit třídnímu učiteli nebo učiteli OV předem, lékaře navštěvovat po vyučování

m) zdravit dospělé osoby při setkání v prostorách školy, zdravit povstáním učitele a další dospělé osoby při jejich vstupu do učebny a při jejich odchodu.

n) zajišťovat si své věci proti zcizení, nenosit do školy větší peněžní částky a cenné věci, které nesouvisí s výukou (např. mobilní telefon, reprodukční zařízení), případně si je ukládat do trezoru SŠ

o) nosit do vyučování školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitele.

p) dodržovat vyučovací dobu, během vyučování neopouštět učebnu bez svolení vyučujícího

q) přezout se při vstupu do budovy školy a před jejím opuštěním.Obuv a svrchní oděv ukládat do označených a k tomu určených prostor. Za uzamčení odpovídají žáci.

r) udržovat čistotu v učebnách i na pozemcích školy a pomáhat při udržování pořádku ve všech prostorách a na pozemcích školy.

s)  jednat tak, aby neuvedl úmyslně v omyl učitele, své zákonné zástupce, rodiče a spolužáky.

 

Žákům je zakázáno

 

a) opustit budovu školy před ukončením vyučování

b) kouřit v prostorách školy a na akcích pořádaných školou

c) přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky, nebo tyto konzumovat

d) přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou věci nebezpečné pro život a zdraví, popřípadě věci, které by mohly rozptylovat pozornost ostatních žáků při vyučování, zejména mobilní telefony, reprodukční zařízení a pod.

e) na PC instalovat jakýkoliv program bez souhlasu učitele, provádět softwarové a hardwarové operace, které by vedly k poškození PC, operačních systémů nebo dat.

f) úmyslně poškozovat cizí majetek nebo ho odcizit.

g) přechovávat, předávat a prodávat drogy.

h) jednat tak, aby způsobil jinému psychickou a fyzickou újmu.

i)  užívat drogy (podle zákona „O drogách……“)

j) ohrožovat svým jednáním zdraví spolužáků.

k) projevovat rasismus a netolerantnost k příslušníkům jiných etnik a národností

l) omezovat práva, svobodu a osobnost svých spolužáků (šikana)

m) prostředky mobilní komunikace (např. mobilní telefony) budou během vyučovacích hodin vypnuty.

 

Čl. VI. Chování žáka mimo školu

 

Žák je žákem SŠ Vimperk, Nerudova 267 i mimo školu, a to i ve dnech volna a v době školních prázdnin      a jedná tak, aby nepoškodil dobré jméno své školy.

 

Čl. VII. Provoz školy

 

Teoretické vyučování

 

a) Budova školy ve Vimperku se otevírá v 6:00 hodin a uzavírá v 18:30 hodin, v Prachaticích budova č.p. 1133 se otevírá v 7:00, uzavírá v 14:30.

b) Vyučování se dělí na dopolední a odpolední. V době přestávky na oběd mají žáci přerušené vyučování. Ředitel stanovuje začátek teoretického vyučování podle přiloženého časového rozvrhu. Dopolední vyučování začíná ve Vimperku nejdříve v 7:30 hodin, odpolední vyučování končí nejpozději v 14:50 hodin, v Prachaticích nejdříve v 8:00 hodin a končí nejpozději v 15:10 hodin. Nejvyšší počet vyučovacích hodin v jednom dni je 8 hodin.

c) Žáci přicházejí do školy tak, aby byli přítomni nejpozději 5 minut před zahájením vyučování.

d) Vyučování probíhá podle platného rozvrhu hodin, vyvěšeného v učebnách. Délka vyučovacích hodin je 45 minut.

e)  Ve Vimperku se po třetí vyučovací hodině zařazuje přestávka v délce trvání 20 minut, délka polední přestávky je 35 minut. V Prachaticích se po druhé vyučovací hodině zařazuje přestávka v délce trvání 15 minut, délka polední přestávky je 30 minut.

f)  O přestávkách mezi vyučovacími hodinami je žákům zakázáno opouštět budovu SŠ. V době polední přestávky je přerušeno vyučování a žáci mohou budovu SŠ opustit.

g) Službu ve třídě stanoví třídní učitel příslušné třídy a zapíše jména službu konajících žáků do třídní knihy.

h)  Pokud dálková forma vzdělávání probíhá v sobotu, je pro ni stanoven samostatný časový rozvrh.

 

Praktické vyučování

 

a) Ředitel stanovuje začátek praktického vyučování dle přiloženého časového rozvrhu.

b) V době polední přestávky je přerušeno vyučování.

c) Odborný výcvik na smluvních pracovištích je zajištěn Smlouvou o zajištění praktického vyučování.

d) Školní řád je platný i při výuce praktického vyučování.

 

Čl. VIII. Třídní samospráva a povinnosti služby ve třídě

 

a) Třídní samospráva je vybírána ve třídě za účasti třídního učitele a žáků. Do třídní samosprávy jsou vybíráni nejaktivnější žáci s morálními předpoklady. V čele třídní samosprávy je mluvčí třídy, který řídí práci samosprávy a úzce spolupracuje s třídním učitelem.
Úkolem třídní samosprávy je

- péče o stav zařízení učeben, šetření elektrickou a tepelnou energií

- sledování prospěchu a organizování pomoci slabším žákům a pomoci při řešení výchovných problémů ve třídě

- působit na kolektiv třídy tak, aby se upevňovaly kolektivní vztahy ve třídě

b) dvoučlennou službu jmenuje třídní učitel vždy na celý týden a její povinností je:

- nahlásit vyučujícímu chybějící žáky

- dbát na pořádek a čistotu ve třídě, urovnání lavic a židlí, po vyučování zabezpečit uložení židlí na lavice

- o přestávkách třídu řádně vyvětrat

- zajistit dostatek křídy, smazání tabule a učební pomůcky podle pokynů vyučujícího.

- oznamovat ve sborovně nejpozději 5 minut po zvonění nepřítomnost učitele

- zajistit předání třídní knihy k zápisu při dělení třídy na skupiny

- zodpovídat za uzamčení šaten a pořádek v nich

- po skončení vyučování odcházet ze třídy poslední

- v hodinách měření u oborů elektro bude v každé skupině určen její vedoucí, který na sebe přebírá povinnost služby

 

Organizace stravování

 

a) Žáci se stravují ve školní jídelně ve stanovené době – viz příloha Časový rozvrh vyučovacího dne

b) Žáci v prostorách školní jídelny respektují zásady stolování a slušného chování

c) Žáci respektují pokyny pedagogického dozoru v jídelně.

d) Žákům není dovoleno odnášet nádobí mimo prostor jídelny.

 

Čl. IX. Informace a styk s rodiči

 

a) týdně prostřednictvím žákovské knížky nebo studijního průkazu

b) pololetně osobním pohovorem při rodičovských schůzkách

c) kdykoliv po předchozí domluvě s příslušným pedagogem nebo zástupcem vedení školy

d) během školního roku nebudou žáci a studenti uvolňováni na rodinné zájezdy

e) Osvobození žáka z výuky tělesné výchovy bude umožněno na základě žádosti rodičů, doplněné vyjádřením lékaře a vedení školy. Toto osvobození žák předloží do 30. 9.příslušného školního roku.

 

Čl. X. Bezpečnost práce a ochrana zdraví, požární ochrana

 

a) Žák je povinen zúčastnit se školení o bezpečnosti a ochraně zdraví a požární ochraně na počátku školního roku. Třídní učitel seznámí žáky se školním řádem a bezpečnostními předpisy, požární poplachovou směrnicí a zapíše toto do třídní knihy při zahájení školního roku. Přílohou je osnova poučení. Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba poučit v nejbližším možném termínu. Žáci jsou rovněž seznámeni se zásadami poskytování první pomoci.

b) Žák je povinen dodržovat pokyny školního řádu, požárně poplachové směrnice a pokyny zaměstnanců školy.

c) Žák je povinen okamžitě oznámit nejbližším zaměstnancům školy úraz svůj nebo spolužáka, nebezpečí úrazu, nebezpečí vzniku požáru nebo jiné škody.

d) Při úrazu zaměstnanci školy zajistí první pomoc, informují vedení školy a rodiče žáka, vyplní hlášení o úrazu.

e) Při hodinách tělesné výchovy vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení ozdobných předmětů (náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky) účastnil příslušné činnosti.  Žák je povinen tyto předměty odložit v šatně tělocvičny. Žák je též povinen mít cvičební úbor podle pokynů učitele tělesné výchovy v řádném stavu.

f)  Exkurze jsou součástí výchovy a vzdělávání žáků, jsou uvedeny v plánu exkurzí na příslušný školní rok. Zajišťuje je pedagogický pracovník určený zástupcem ředitele. Na každých 25 žáků je zajištěn jeden pedagogický pracovník. Při akcích konaných mimo školu začíná dozor 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dozor končí na předem určeném místě v předem stanoveném čase. Místo a čas oznámí škola nejméně jeden den před konáním akce zletilým žákům nebo zákonným zástupcům nezletilých žáků. Při akcích konaných mimo školu dodržují žáci předpisy  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy požární ochrany platné v těchto objektech. Za seznámení žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce. Žák je povinen mít sebou průkaz zdravotní pojišťovny, u které je pojištěn.

 

Čl. XI. Výchovná a kázeňská  opatření

 

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně žáků.

Pochvalu nebo jiné ocenění uděluje žákům třídní učitel, ředitel školy. Pochvala nebo jiné ocenění může být uděleno žákům na návrh kteréhokoliv učitele, zaměstnance školy, případně i na návrh osoby mimo školu.

 

Opatření k posílení kázně žáků

 

1) napomenutí třídního učitele, napomenutí učitele OV

2) důtka třídního učitele, důtka učitele OV

3) důtka ředitele školy

4) podmíněné vyloučení

5) vyloučení

 

Pravidla pro udělování výchovných opatření

1) Napomenutí třídního učitele je žákovi udělováno za méně závažný přestupek proti školnímu řádu (hlavně pozdní příchody do vyučování, špatný přístup k plnění studijních povinností, nevhodné chování ke spolužákům, vyučujícím a dalším pracovníkům školy, narušení vyučování, neplnění pokynů vyučujících aj.).

2) Důtka třídního učitele je žákovi udělována zpravidla za opakované méně závažné přestupky proti školnímu řádu (hlavně za nižší počet hodin neomluvené absence, za pozdní omlouvání absence, za velmi špatný přístup k plnění studijních povinností, nesplnění termínů odevzdání prací žáka). Podle bodů 1), 2). ukládá výchovné opatření třídní učitel. Návrh na výchovné opatření může třídnímu učiteli podat kterýkoliv zaměstnanec školy.

3) Důtka ředitele školy je žákovi udělována za opakované méně závažné přestupky proti školnímu řádu po předchozím udělení důtky třídního učitele, za často se opakující neomluvené absence, za ojedinělý závažný přestupek proti školnímu řádu.

O výchovných opatřeních rozhoduje ten, který je uděluje a to po projednání v pedagogické radě.

O udělení a uložení výchovných opatření uvědomí písemně třídní učitel nebo ředitel školy zákonného zástupce žáka, příp. zletilého žáka a jeho rodiče, a to bezprostředně po udělení nebo uložení výchovných opatření.

4) Podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia

a) Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených  zákonem č. 561/2004Sb., nebo tímto školním řádem, podmíněně vyloučit žáka nebo vyloučit žáka ze studia. O svém rozhodnutí ředitel informuje pedagogickou radu bez zbytečného odkladu.

b) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka, nebo studenta, vůči pracovníkům školy, nebo školského zařízení, se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

c) podmíněném vyloučení žáka a o vyloučení žáka ze školy rozhodne ředitel školy ve správním řízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději pak do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin.

d) Návrh na podmíněné vyloučení může podat třídní učitel, případně. i jiný učitel
a zaměstnanec, pokud důvody k tomu zjistil sám a může je doložit. Důvodem pro podmíněné vyloučení žáka může být i závažné zaviněné a dlouhodobé neplnění studijních povinností, které je doloženo neodevzdáváním povinných prací a opakovaným hodnocením s klasifikací nedostatečný ve více než čtyřech předmětech.

e) V rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, nejdéle na dobu jednoho roku. V případě, že se žák dopustí v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností, je ze studia vyloučen .

f) Žák, který opakuje ročník může být vyloučen ze studia i z důvodů, že porušuje školní řád
a povinnosti uvedené v zákoně č. 561/2004 Sb. např. také § 22 odst .1 písm a) tím, že opakovaně neplní své studijní povinnosti a nedochází řádně do školy.

O výchovných opatřeních, o podmíněném vyloučení žáka nebo o vyloučení žáka  je třídním učitelem učiněn zápis do osobní evidence žáka /katalogu/. Tyto zápisy slouží pouze pro interní informace o žáku.

 

Čl. XII. Ochrana osobních dat

 

Zletilý žák nese plnou právní odpovědnost za své jednání.

Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání zletilého žáka mají podle zákona
č. 561/2004 Sb. § 21 odst. 3 právo také jejich rodiče, případně osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, a to i bez souhlasu zletilého žáka.

Žák může škole vydat písemný souhlas k poskytování svých osobních dat (jméno, příjmení, adresa, datum ukončení studia na škole) výhradně pro potřeby budoucích potencionálních zaměstnavatelů.

 

Čl. XIII. Závěrečná ustanovení

 

1) Na ostatní pravidla a podmínky, které nejsou v tomto Školním řádu řešeny se v plném znění uplatní příslušné paragrafy zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 13/2005 Sb.

2) Školní řád bude zveřejněn v hlavních budovách školy ve Vimperku a v Prachaticícha na webových stránkách školy.

3) Tento školní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2017

4) S tímto školním řádem seznámí prokazatelně třídní učitelé žáky vždy nejpozději v prvním úplném týdnu měsíce září.

5) Žák potvrdí svým podpisem, že byl se školním řádem seznámen.

6) Zákonní zástupci nezletilých žáků budou seznámeni se školním řádem na první třídní schůzce školního roku.

7) Pro učitele a zaměstnance školy jsou závazné všechny povinnosti, které jim výslovně ukládá tento školní a klasifikační řád.

8) Pro zákonné zástupce nezletilých žáků jsou závazné všechny povinnosti uvedené v tomto školním řádu, které jim výslovně ukládá zákon č. 561/2004 Sb.

9) Nedílnou součástí tohoto školního řádu jsou "Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků" v platném znění a časový rozvrh vyučovacího dne.

10) Žáci ubytovaní v domově mládeže se řídí také řádem DM

11) Porušení tohoto školního řádu je důvodem pro použití výchovných opatření a je rozhodující pro klasifikaci  chování.

12) Zletilý žák nese plnou právní odpovědnost za své jednání. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání zletilého žáka mají podle zákona č. 561/2004 Sb. § 21 odst. 3 právo také jeho rodiče, popř. osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, a to bez písemného souhlasu zletilého žáka.

13) Tento školní řád byl schválen Radou školy. Viz. §168 odst.1 písm. c) zákona 561/2004 Sb.

14) Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace - §32 odst.(1) zákona č. 561/2004 Sb.

 

 

Ve Vimperku, dne 1. 9. 2017

 

Ing. Lubomír  Pichler, ředitel školy