Všeobecná kriteria přijímacího řízení

Přijímací řízení

Nebojte se přijímacího řízení – NEBOLÍ! Vlastně se jedná o zcela bezbolestnou proceduru, která se v případě nekonání přijímacích zkoušek stala více – méně věcí formální a již dávno není noční můrou žáků končících základní školní docházku. Přesto nebo právě proto doporučujeme následující řádky pozorně přečíst. Nebojte – Nikdo Vás z nich zkoušet nebude. Jde jenom o to, abyste byli „v obraze“.

Přijímací řízení se provádí v souladu s §59 a §60 zákona č. 353/2016 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění.

 

Čtyřleté studijní obory

Podmínkou k podání přihlášky je úspěšné ukončení devátého ročníku ZŠ. Kritériem pro přijetí uchazeče je pořadí podle průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. třídy ZŠ, až do naplnění celkové kapacity oboru. V případě rovnosti  rozhoduje průměrný prospěch z 2. pololetí 8. třídy ZŠ.

Tříleté učební obory

V těchto oborech se nekonají přijímací zkoušky v souladu se Školským zákonem č. 353/2016 Sb. a vyhláškou č. 671/2004 Sb. Je provedeno přijímací řízení s ohledem na průměrný prospěch na ZŠ. V případě rovnosti má přednost uchazeč z vyššího ročníku ZŠ.

Dvouleté nástavbové studium / Tříleté dálkové studium

Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Úspěšný absolvent získá maturitní vysvědčení.

 

Společná ustanovení pro všechny vzdělávací programy

Podle výše uvedených kritérií se stanoví pořadí uchazečů, které bude zveřejněno ve vstupním vestibulu a na webových stránkách školy bezprostředně po skončení přijímacího řízení.

Zdravotní způsobilost - Zdravotní požadavky pro uchazeče jsou jednotlivě uvedeny u každého studijního či učebního oboru.

 

Zakončení studia

Čtyřleté studijní obory

Dvouleté nástavbové studium / Tříleté dálkové studium

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která má písemnou, praktickou a ústní část. Úspěšný absolvent získá maturitní vysvědčení. 

 

Tříleté učební obory 

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou z odborných předmětů, která má písemnou, praktickou a ústní část. Úspěšný absolvent získá výuční list.  

 

Finanční odměny pro žáky

Žáci se podílejí na produktivní práci během odborného výcviku. Za tuto práci dostávají finanční odměnu, která závisí na množství odvedené práce. U oboru Pokrývač dostávají žáci stipendium v 1. ročníku od firmy Bramac.

Náklady na studium

Studium na naší škole je bezplatné. Náklady na studium jsou hrazeny státem či firmou, pro které je žák připravován. Učebnice potřebné k výuce jsou zapůjčovány pro některé obory bezplatně.