Všeobecná kriteria přijímacího řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení na naší školu probíhá běžným způsobem, více se dočtete v Kritériích přijímacího řízení na školní rok 2019-2020.

 

Čtyřleté studijní obory

  • V těchto oborech se konají přijímací zkoušky v souladu s Vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Podmínkou k podání přihlášky je úspěšné ukončení devátého ročníku ZŠ. Kritériem pro přijetí uchazeče je pořadí podle průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. třídy ZŠ, až do naplnění celkové kapacity oboru. V případě rovnosti  rozhoduje průměrný prospěch z 2. pololetí 8. třídy ZŠ.

 

Tříleté učební obory

  • V těchto oborech se nekonají přijímací zkoušky v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v aktuálním znění od 1. 1. 2017 a vyhláškou č. 353/2016 Sb. MŠMT o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ze dne 24. října 2016. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou. 

 

Dvouleté nástavbové studium / Tříleté dálkové studium

  • V těchto oborech je podmínkou podání přihlášky výuční list z tříleté denní formi vzdělávání. Příjímací zkoušky se konají v souladu s Vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. 

 

 

 

Společná ustanovení pro všechny vzdělávací programy

Podle výše uvedených kritérií se stanoví pořadí uchazečů, které bude zveřejněno ve vstupním vestibulu a na webových stránkách školy bezprostředně po skončení přijímacího řízení.

Zdravotní způsobilost - Zdravotní požadavky pro uchazeče jsou jednotlivě uvedeny u každého studijního či učebního oboru.

 

 

Finanční odměny pro žáky

Žáci se podílejí na produktivní práci během odborného výcviku. Za tuto práci dostávají finanční odměnu, která závisí na množství odvedené práce. U oboru Pokrývač dostávají žáci stipendium v 1. ročníku od firmy Bramac.

Náklady na studium

Studium na naší škole je bezplatné. Náklady na studium jsou hrazeny státem či firmou, pro které je žák připravován. Učebnice potřebné k výuce jsou zapůjčovány pro některé obory bezplatně.